Plzeň dobrovolnicví

Spolupracující organizace v Plzni, kam mohou dobrovolníci docházet.

 

Motýl o.s. 

(organizace provozuje ranou péči pro děti se zdravotním postižením, především pro děti s autismem, volnočasové aktivity pro děti – integrace zdravotně postižených, terapeutické dílny pro osoby s handiapem)

 • asistence při zájmových kroužcích (např. výtvarný, keramika, jóga, plavání aj.)
 • asistence při jednorázových akcích
 • asistence dětem se zdravotním postižením
 • doprovod klientů
 • http://www.motyl-plzen.cz/

 

Fakultní nemocnice Plzeň

 • pravidelná společnost dětským pacientům na Oddělení větších dětí Dětské kliniky FN
 • http://www.fnplzen.cz/

 

Azylový dům MáTa pro rodinu, z.s.

(poskytuje přechodné ubytování na nezbytnou dobu, sociální pomoc a podporu rodinám s dětmi ohroženými bytovou nouzí nebo domácím násilím, jakož i dětem odcházejícím po dosažení zletilosti z dětských domovů a ústavů)

 • vedení kroužků pro děti (výtvarný, dramatický, sportovní apod.)
 • vedení aktivit pro předškolní děti
 • vedení individuálního doučování
 • příprava a realizace společných akcí pro děti, klienty a veřejnost
 • www.mataprorodinu.cz

 

Městská charita Plzeň

– Domov sv. Aloise (zajišťuje péči o seniory s poruchami paměti)

– Domov pro seniory sv. Jiří

– Domov sv. Zity (chráněné bydlení)

– Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni

– Charitní pečovatelská služba, Osobní asistence

 • společnost klientům
 • předčítání knih a časopisů
 • hraní společenských her
 • tréninky kognitivních funkcí
 • reminiscenční hovory
 • asistence při plánovaných kulturních akcích a výletech
 • http://www.mchp.cz/

 

Point 14

(organizace nabízí pomoc drogově závislým osobám a osobám bez přístřeší – provozuje drogovou poradnu, nízkoprahové denní centrum, kontaktní centrum, dámský klub)

 • výpomoc v kontaktním centru – obsluha klientů (roznášení čajů a polévek klientům, úklid v kuchyňce apod.)
 • výpomoc pracovníkovi organizace v terénní službě
 • http://www.point14.cz/

 

Centrum na podporu integrace cizinců pro Plzeňský kraj

 • pomoc při běžném chodu Centra na podporu integrace cizinců (úprava nástěnek, doplnění propagačních materiálů, příprava letáků na jednotlivé akce CPIC, spolupráce při propagaci jednotlivých aktivit);
 • technická asistence při kurzech českého jazyka a sociokulturních kurzech (kopie materiálů, příprava pomůcek, asistence lektorům aj.);
 • příprava letáků a informačních materiálů (pozvánky na jednotlivé akce, aj.)
 • spolupráce při přípravě, propagaci a realizaci jednotlivých akcí na podporu vzájemného setkávání cizinců a majority (společenské, kulturní a sportovní akce, výstavy, dětské dny aj.) – krátkodobá činnost
 • http://www.integracnicentra.cz/PlzenskyKraj/PlK.aspx

 

Senior Residence Terasy, z.ú. (domov pro seniory)

 • společnost klientům – např. výtvarná činnost, ruční práce,stolní hry, předčítání, hudební aktivity
 • společnost u lůžka
 • společné procházky
 •  www.residenceterasy.cz

 

Dětský domov Domino

 • asistence pracovníkům domova
 • zvládání školních kritérií – doučování
 • rozvoj funkcí u dětí – grafomotorika, kreslení, jemná motorika, paměť, zrakové a sluchové vnímání, pozornost
 • sportovní, pohybové, zájmové aktivity
 • asistence při rodinných výletech a akcích
 • doprovody a jednorázové akce
 • http://www.dddomino.webgarden.cz/

 

Lucky kolečka o.s.

(sdružení pomáhá lidem s tělesným handicapem – vozíčkářům, zaměřuje na trávení volného času a sportovní aktivity)

 • příprava a realizace společných akcí pro klienty a veřejnost
 • výpomoc při organizování volnočasových a sportovních aktivit pro vozíčkáře (boccia, geocaching, lyžování…)
 • http://www.luckykolecka.cz/

 

Rekondiční centrum – fyzioterapie

(organizace provozuje hipoterapii pro děti)

 

Centrum pro dítě a rodinu LATUS

(organizace působí v oblasti náhradní rodinné péče – pěstounské péče)

 • doučování dětí, hlídání dětí, vytváření individuálních volnočasových aktivit s dítětem, asistence při odpoledních zájmových klubech nebo letních táborech
 • http://www.latusprorodinu.cz/

 

Středisko křesťanské pomoci Plzeň

(organizace poskytuje služby pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a závislostí na návykových látkách)

 • obsluha hygienického servisu pro klienty střediska (vydávání hygienických potřeb, kontrola využívání služby klientem, obsluha pračky, sušičky), administrativní výpomoc zaměstnancům střediska
 • terapeutická komunita Vršíček Litohlavy 50 – animátor volnočasových aktivit
 • http://www.skp-plzen.cz/

 

ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Plzeň

 • příprava na vyučování (např. pomoc s domácími úkoly, vysvětlení látky)
 • dopomoc při sebeobslužných činnostech (v jídelně, při osobní hygieně)
 • příprava na večerku (připravování oblečení, čtení pohádek)
 • odpočinkové činnosti, dohled nad žáky (hraní společenských her, kreslení, čtení knih, hraní s hračkami)
 • pobyt s žáky na školním hřišti, na školní zahradě, míčové hry
 • http://www.sluchpost-plzen.cz/

 

DOMUS – Centrum pro rodinu

(organizace poskytuje služby rodinám s dětmi – sanace rodiny, náhradní rodinná péče, odborné služby)

 • asistence v rodinách (podpora, vzdělávání dětí, doprovody do institucí)
 • výpomoc při organizování jednorázových akcí
 • http://www.sdomus-cpr.cz/

 

ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči Plzeň

 

Dětský diagnostický ústav – Středisko výchovné péče Plzeň

 

Odborná škola, ZŠ a MŠ, Zbůch – elokované pracoviště Plzeň

 • pomoc pedagogickým pracovníkům při dohledu nad žáky, podpora žáků při odpoledních aktivitách ve škole, individuální práce s jednotlivými žáky podle instrukcí pedagogů
 • http://www.skolyzbuch.cz/

 

SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s

(organizace se zabývá vzděláváním sociálně znevýhodněných osob, především dětí)

 

ANAVITA a.s. – SeneCura SeniorCentrum Plzeň (domov pro seniory)

 • společnost klientům
 • výpomoc při volnočasových a zájmových aktivitách
 • asistence při návštěvě lékaře
 • procházky s klienty