ROK 2019

„Dobrovolníci jsou odvážní lidé a jsou ochotni se za něco postavit. Jsou ochotni zasvětit své ruce, svou mysl a především svá srdce službě ostatním. Tím přinášejí lidem naději a dodávají jim sílu k překonávání jejich slabostí. Odměnou za to jim je vědomí, že jejich činnost má skutečný význam. Jejich odvaha a odhodlání by měly být pro nás pro všechny inspirací k činům.“ (Z poselství generálního tajemníka OSN Koffiho Annana k zahájení Mezinárodního roku dobrovolníků – 2001)

Všichni, kteří znají ve svém okolí někoho, kdo pomáhá, či někoho, kdo dělá víc než ostatní, měli možnost dát jemu i široké veřejnosti najevo, že si této pomoci váží a že o ní ví. Jak?

Nominovat na „cenu pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“ KŘESADLO 2019 v Plzeňském kraji!

PODSTATA MYŠLENKY:

Cílem udělování ceny KŘESADLO je ocenit dobrovolníky, zviditelnit dobrovolnictví i neziskový sektor, vzbudit v lidech zájem o dobrovolnou činnost i respekt k těm, kteří ji vykonávají. Návrh na ocenění může v daném ročníku poslat kterákoliv fyzická nebo právnická osoba – občan, obec, organizace. Podstatné je, aby navrhovaný dobrovolník působil v Plzeňském kraji. Návrh na udělení ceny musí obsahovat jméno a adresu navrhovaného, popis jeho činnosti, zdůvodnění toho, proč by měl být oceněn a také jméno a podpis navrhovatele.

Cenu může získat každý, kdo dobrovolně působí či působil v jakékoliv oblasti činností, kde pomáhá lidem či svému okolí. Může to být činnost organizovaná v některé z organizací nebo činnost nezávislá a neorganizovaná. Důležité je, aby byla dlouhodobá a prospěšná širšímu okolí, obci, veřejnosti, potřebným.

XIV. ROČNÍK KŘESADLO 2019 V PLZEŇSKÉM KRAJI:

Křesadlo 2019 organizovala opět Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA (DoRA je nezisková organizace, zabývá se náborem, školením a koordinováním dobrovolníků, kteří svou činnost mohou vykonávat v sociální, kulturní, zdravotnické či sportovní oblasti, ve školách a státní správě. Dobrovolnictví se věnuje od roku 2012 a ve stejném roce získala akreditaci MV ČR na vysílání dobrovolníků. Spolupracuje s organizacemi v celém Plzeňském kraji, kam vysílá své dobrovolníky.)

Celá akce se konala pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje pana Josefa Bernarda a starostky Městského obvodu Plzeň 1 paní Ing. Heleny Řežábové.

Porota, která byla složena ze zástupců Plzeňského krajského úřadu, Odboru sociálních služeb města Plzně, Úřadu městského obvodu Plzeň 1 a pořádajících organizací DoRA Plzeň, v letošním roce obdržela 40 nominací, udělila tři hlavní ceny Křesadlo, dvě Zvláštní ceny poroty a jedno Zvláštní poděkování za dobrovolnické aktivity. Komise se zúčastnili: za odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně- paní Jarmila Srbková a Mgr. Lukáš Mařan, za odbor sociálních věcí Krajského úřadu Plzeňského kraje – pan Ing. Miroslav Brda, za Úřad městského obvodu Plzeň 1 – paní Mgr. Ilona Jehličková, za pořádající organizaci DoRA Plzeň – asistentka dobrovolnictví Mgr. Alena Valtrová a předsedkyně Dobrovolnické Regionální Agentury DoRA – Mgr. Romana Štěpaníková.

Celý proces oceňování dobrovolníků Křesadlo 2019 byl zakončen slavnostním večerem dne 31. října v kreativní zóně DEPO 2015 v Plzni od 17 hodin vyhlášením a předáním cen za účasti vrcholných představitelů Plzeňského kraje, partnerů, organizátorů a médií, provázený hudebním doprovodem kapely The Bowře a vystoupením žáků Bolevecké základní školy. Celým večerem provázel moderátor Filip Koryta.

Zvláštní ceny byly rozdány dvě, první zvláštní cenu dostala paní Tereza Šotová Přívětivá.

Tereza Šotová Přívětivá – působí jako dobrovolnice na pozici místopředsedy spolku Nošenky z Plzně z.s., organizuje aktivity spolku a vede tým dobrovolníků. Svým nadšením spojuje lidi a reprezentuje myšlenku kontaktního rodičovství a respektujícího přístupu jak ve výchově, tak v komunikaci mezi lidmi. Díky ní se spolek posouvá a rozvíjí dál, jeho aktivity jsou vidět jak na území města Plzně, tak v rámci Plzeňského kraje. Akce spolku jsou hojně navštěvovány rodinami s dětmi, na které spolek cílí, zabraňuje tak pocitům sociálního vyloučení a přispívá tak ke zlepšení sociálního života této skupiny.

Zvláštní cenu dále získala paní Petra Koukolíková.

Petra Koukolíková – působí v Občanském sdružení ProCit, z.s od samého začátku. Nejprve se zapojila jako asistent k dětem při různých aktivitách a kurzech. Nyní vede kurzy cvičení, plavání a je lektorkou při kroužku logopedie, který probíhá ve skupině a nebo individuálně. Také vede letní příměstské tábory – ”Léto s ProCitem” a pomáhá při přípravě a realizaci víkendových nebo týdenních vzdělávacích a sportovně-relaxačních pobytů. Také velmi pomáhá při jednodenních SAS akcích.

Zvláštní ceny Křesadla 2019 předala Mgr. Ilona Jehličková – místostarostka Městského obvodu Plzeň 1 a Ing. Vladimíra Rosendorfová – zástupkyně skupiny ČEZ

Zvláštní poděkování získal: Petr Blaha – byl nominován svým handicapovaným synem, o kterého se 20 let stará, a to i na úkor vlastního pohodlí. Pomáhá i dalším invalidním a zdravotně postiženým lidem. Působí také v místní organizaci Svazu tělesně postižených – vozíčkáři Plzeňska.

Zvláštní poděkování předal PhDr. Jiří Tošner – zakladatel HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, z. ú., lektor, koordinátor ceny Křesadlo v ČR.

Hlavní cenu získali:

Ladislav Čáslavský – Je předsedou zapsaného spolku Němejcův Ateliér „K“ v Nepomuku a hlavním organizátorem a “tahounem” aktivit, které spolek pořádá. Pořádá řadu výstav nejen v regionu, ale i za hranicemi naší vlasti. Obrazy jsou dnes v soukromých i veřejných sbírkách v Německu, Itálii, Holandsku či Brazílii. V letošním roce zdobí jeho obrázky města Nepomuk oficiální nástěnný kalendář Nepomuku, další obrazy zapůjčuje zdarma do kostelů v regionu, pořádá přednášky na výtvarná témata, např. Gotika v malbě a kresbě, Umění Aboridžinců. Mladou generaci umělecky vzdělává na workshopech, které pravidelně spolek pořádá při příležitosti Dne spolků a výtvarných výstav.

Hlavní cenu předal Mgr. Zdeněk Honz – náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast sociálních věcí

Miroslav Klas – předseda a zakládající člen Společnosti pro veřejnou dopravu, z. s., která od roku 2004 sdružuje osoby se zájmem o dané téma a provádí popularizační, publikační a související zájmovou činnost na dobrovolnické bázi. Miroslav Klas věnoval značnou část svého dosavadního života dobrovolnické práci na poli popularizace veřejné dopravy jako dlouhodobě udržitelného a ekologického způsobu přepravy, uchování kulturního a technického dědictví v regionu.

Hlavní cenu předal Mgr. Miroslav Brabec – 1. místostarosta Městského obvodu Plzeň 1

Svatava Rabasová – Svatava byla nominována za její odhodlanou dlouhodobou dobrovolnickou a prosociální činnost v Horšovském Týně a okolí. Dlouhá léta pracovala v pražských sociálních službách. Po přestěhování do Mezohlez se v roce 2011 se stala ředitelkou dobrovolnické Farní charity Horšovský Týn. Svými vynikajícími diplomatickými schopnostmi, ale také silným osobním nasazením za dobro druhých se významně zasadila o vybudování Komunitního centra Horšovský Týn, které poskytuje prostor pro široké spektrum kulturních a společenských aktivit a komunitního setkávání. Daří se jí získávat další zapálené dobrovolníky v oblasti, každoročně se zde zapojuje jako koordinátorka do celonárodní Tříkrálové sbírky. V činnosti farní charity se zaměřuje na podporu dětí ze sociálně slabých rodin. Tento rok se také podílela na pořádání Příměstského letního tábora Farní charity Horšovský Týn pro děti z okolí. V komunitním centru pomáhá s organizací volnočasových aktivit, sama např. vede kurzy vaření, jichž se účastní také ženy ze sociálně znevýhodněného prostředí a jejich děti. Do Horšovského Týna jezdí z Mezohlez pomáhat již několik let, cestování si platí z vlastních zdrojů. Svatava Rabasová pracuje s velkou radostí a láskou k lidem. Pomocí a oporu v jejím dobročinném konání je jí manžel Jiří.

Hlavní cenu předala Mgr. Eliška Bartáková – náměstkyně primátora pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí

Každý z 40 nominovaných dobrovolníků obdržel jako poděkování drobný dárek a certifikát. Předávajícími byli – Mgr. Martin Baxa – primátor města Plzně, Ing. Petr Baloun – místostarosta Městského obvodu Plzeň 3, Petr Handl – vedoucí programu Českého Rozhlasu Plzeň, Mgr. Jaroslav Šobr – předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Krajského úřadu Plzeňského kraje, Mgr. Radka Trylčová – členka rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství a Mgr. Lukáš Mařan s paní Jarmilou Srbkovou – z odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně.

Z HISTORIE KŘESADLA:

První ceny, křesadla, navrhla akademická malířka Alena Šrámková, která ale nemohla nalézt žádný vzor. V muzeích jsou často dva kamínky, kterými se o sebe křeše, někteří znají z dětství mechanické kovové křesadlo na zapalování plynového sporáku. V ilustracích k pohádkám H. Ch. Andersena je na obrázcích křesadlo v rukách lidiček nejasně zobrazeno – možná i ilustrátor měl podobné potíže.

Nakonec dle návrhu výtvarnice student pražské VŠUP Jiří Papcůn dva roky křesadla vyráběl. Byl to předmět hodný Járy Cimrmana – zapalovač bez benzinu v dřevěném stojánku, ale podstatné bylo jeho poslání – dobrovolníci pomáhají vykřesat jiskry lidství. Od roku 2003 vyrábí podle starých vzorů opravdová a funkční křesadla kovář Jaroslav Zíval. Návod, jak křesadlo používat je jednoduchý. Když nenajdete pazourek, stačí i kousek křemene a jiskry lítají…